Đại hội Đảng bộ Quân đội kết thúc thành công

Thứ Tư, 30-09-2020, 14:18
Ảnh: Đăng Khoa.

Sáng 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, đã tiến hành phiên bế mạc, kết thúc thành công.

Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Quân ủy T.Ư khóa 10; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của T.Ư và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy T.Ư trình Đại hội, trọng tâm là phương hướng, mục tiêu, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2020-2025, và Chương trình hành động xây dựng Quân đội đến năm 2025; trong đó, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại.

Đại hội thống nhất cao dự thảo các văn kiện T.Ư trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các văn kiện được xây dựng công phu, đã tiếp thu ý kiến đóng góp hợp lý, kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; bố cục chặt chẽ, khoa học, nội dung có tầm chiến lược, khái quát cao, có cơ sở lý luận, thực tiễn phù hợp tình hình quốc tế và trong nước.

Với 100% đại biểu tán thành, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội; xác định bảy mục tiêu trọng tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong 5 năm tiếp theo; nhất trí với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; giao Quân ủy T.Ư bổ sung, hoàn chỉnh, triển khai thực hiện.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quân ủy T.Ư, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa và các kế hoạch công tác để triển khai thực hiện phù hợp thực tiễn; tán thành và thông qua Báo cáo Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và toàn quân, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng và các ban, bộ, ngành T.Ư, cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân cả nước đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, dành tình cảm thân thiết đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý, từ phương hướng, mục tiêu Đại hội đã xác định, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 vào cuộc sống.

Thay mặt Đảng bộ Quân đội và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Đại hội xin hứa với Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước, trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nguyện đoàn kết một lòng, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

LÊ MẬU LÂM