Tự tin, vững bước vào năm mới!

Thứ Tư, 01-01-2020, 16:22
Toàn cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. (Nguồn: TTXVN)

Năm 2019 vừa khép lại với tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại, cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng. Ở khu vực, Biển Ðông diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.

Trong bối cảnh ấy, nhờ sự đoàn kết và vào cuộc quyết liệt của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, là năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu đã đề ra.

Tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, đánh giá cao. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển được bảo đảm.

Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, ngày càng sâu rộng, uy tín và vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Ðúng như lời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "Cơ đồ đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày hôm nay!".

Trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới, khu vực, kết quả đáng tự hào trong phát triển kinh tế - xã hội của nước ta là điểm sáng, tạo tiền đề vững chắc bước vào năm 2020 - năm cuối cùng của nhiệm kỳ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII của Ðảng đã đề ra.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Kỷ niệm 90 năm thành lập Ðảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm thành lập nước, 45 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và là năm tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, kinh tế - xã hội vẫn còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Bối cảnh đó đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực hơn nữa, bám sát thực tiễn, hành động quyết liệt, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, năm sau phải tốt đẹp hơn năm trước.

Tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ðẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Ðẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm. Phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh. Chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thực hiện thật tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Chủ tịch AIPA 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, nâng cao uy tín và vị thế nước ta trên trường quốc tế.

Năm mới, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2019 và truyền thống yêu nước của dân tộc ta hãy dấy lên các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khơi dậy sức mạnh dân tộc, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, khép lại một nhiệm kỳ thắng lợi, đưa đất nước tự tin, vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.

NHÂN DÂN