Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thứ Tư, 12-12-2018, 05:13

Hôm nay, ngày 12-12, tại Thủ đô Hà Nội, chính thức khai mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam. Ðại hội diễn ra trong bối cảnh nước ta sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng. Với chủ đề: "Dân chủ - Ðoàn kết - Ðổi mới - Hội nhập - Phát triển", Ðại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013-2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cùng các giải pháp

Giai cấp nông dân luôn được Ðảng ta quan tâm, chăm lo xây dựng, đã và đang từng bước thể hiện rõ vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Ðời sống của nông dân được cải thiện, điều kiện ăn ở, đi lại, học hành, chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn, số hộ khá, giàu ngày càng tăng. Nông dân hiện chiếm gần 70% dân số và khoảng 43% lực lượng lao động xã hội, luôn tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, lao động cần cù, sáng tạo, nỗ lực vươn lên làm giàu, không cam chịu đói nghèo. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được triển khai sâu, rộng trong cả nước, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và sự hưởng ứng tích cực của nông dân, đạt kết quả quan trọng. Vị thế, vai trò của Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững ngày càng thể hiện rõ, đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Việc thực hiện Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đạt kết quả tích cực. Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, được nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội Nông dân các cấp đang đối mặt với không ít khó khăn, hạn chế. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho nông dân có nơi, có lúc còn mang tính hình thức, việc triển khai các nghị quyết của Hội xuống cơ sở còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu của hội viên, nông dân. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của nông dân chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với hội viên nông dân, nhất là ở một số nơi đạt hiệu quả thấp. Chất lượng hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở chưa cao; việc duy trì sinh hoạt chi hội, tổ hội chưa được thường xuyên, chậm đổi mới, kém hiệu quả, nội dung sinh hoạt đơn điệu, thiếu hấp dẫn, chưa đáp ứng nhu cầu của hội viên, nông dân. Công tác vận động, tập hợp, phát triển hội viên trong nông dân các dân tộc thiểu số, nông dân có đạo chưa được quan tâm đúng mức…

Xây dựng Hội Nông dân trong sạch, vững mạnh với tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, vì hội viên, vì nông dân, tích cực xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ mới. Hội Nông dân Việt Nam cần triển khai hiệu quả tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo, khả năng liên kết, hợp tác của hội viên, nông dân. Tham mưu cho Ðảng và phối hợp các cơ quan chức năng xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách bảo đảm lợi ích cho người nông dân; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" gắn với hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế, mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị và đào tạo nghề, qua đó giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, cải thiện chất lượng cuộc sống. Mở rộng và tăng cường hợp tác, khai thác các nguồn lực, để hỗ trợ hội viên, nông dân trong sản xuất kinh doanh và cải thiện điều kiện sống.

Phát triển mạnh mẽ nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó cần khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực, tự cường vươn lên của người nông dân. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển, đổi mới diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân. Từ đó, vai trò, vị thế của Hội Nông dân Việt Nam ngày càng được củng cố vững chắc, làm điểm tựa cho hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

NHÂN DÂN