Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Hai, 10-08-2020, 01:50

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 21/2020/QĐ-TTg thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên (Kiên Giang), có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2020; bãi bỏ Quyết định số 158/1998/QĐ-TTg ngày 3-9-1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên.

Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên có diện tích 1.600 ha, được tổ chức thành các khu chức năng; quy mô, vị trí từng khu được xác định trong quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên. Hoạt động của khu kinh tế thực hiện theo các quy định pháp luật về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và các văn bản pháp luật khác có liên quan.