Chính sách mới - Quyết định mới

Chủ Nhật, 01-03-2020, 03:15

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2020/NÐ-CP quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Theo đó, việc cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông phải bảo đảm các nguyên tắc khi cấp phép thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản. Ðồng thời, được thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trừ trường hợp thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Trước khi cấp phép, UBND cấp tỉnh lấy ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về đường thủy nội địa, phòng, chống thiên tai, thủy lợi và đáp ứng các yêu cầu quy định tại Ðiều 15 Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10-4-2020.