Chính sách mới - quyết định mới

Thứ Tư, 20-11-2019, 01:49
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17-10-2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Theo đó, Quỹ phòng, chống thiên tai chi hỗ trợ tu sửa, xử lý khẩn cấp đê, kè, cống và công trình phòng, chống thiên tai được hỗ trợ tối đa ba tỷ đồng/ công trình. UBND cấp tỉnh quyết định phân cấp và giao UBND cấp huyện, cấp xã sử dụng nguồn thu từ Quỹ phòng, chống thiên tai nhưng tối đa không quá 20% số thu trên địa bàn cấp huyện, cấp xã để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai ở cấp của mình…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020.