Tin mới nhận

Thứ Năm, 23-05-2019, 21:22

Tạo sự đồng thuận, thống nhất cao khi thực hiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vừa thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành Kế hoạch số 139-KH/TU “Thực hiện Kết luận số 46-KL/TW, ngày 19-4-2019 của Bộ Chính trị về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”.

Theo kế hoạch này, thành phố tiếp tục hoàn thiện đề án theo ý kiến của Bộ Chính trị; tạo sự chủ động trong thực hiện, góp phần quan trọng thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thành phố xác định rõ trách nhiệm, nội dung, cách thức tiến hành đối với từng tổ chức trong hệ thống chính trị của thành phố; tích cực phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù về kinh tế, tài chính, ngân sách, đất đai… cho thành phố; các quy định, văn bản pháp luật có liên quan về tổ chức bộ máy, mối quan hệ, cơ chế giám sát, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khi thực hiện các nội dung thí điểm... Qua đó, tổ chức hợp lý bộ máy chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn của thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức, hành động; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 46-KL/TW và các nội dung của đề án; hằng tháng, Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các sở, ban, ngành thành phố báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung theo Kết luận số 46-KL/TW, chuẩn bị các điều kiện cho việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội trong tháng 10-2019.

Thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 560/TTg-CN ngày 10-5-2019 về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị thuộc thành phố tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm giảm tai nạn giao thông năm 2019 trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, nghiêm chỉnh thực hiện “Đã uống rượu bia - Không lái xe”; “Phải đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy” và “phải thắt dây an toàn khi ngồi trên ô-tô”. Thành phố yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp và chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố trong việc kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% so với năm 2018 trên cả ba tiêu chí trên từng địa bàn.