Xử lý nghiêm cán bộ gây khó khăn, sách nhiễu khi thực thi công vụ

Thứ Năm, 10-01-2019, 23:05

Uy bản nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2019, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từ cấp thành phố đến cơ sở, từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Hoạt động kiểm tra cũng nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gây khó khăn, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ.

Ðối tượng kiểm tra công vụ là các sở, cơ quan tương đương sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các sở, ban, ngành...

Các hoạt động kiểm tra tập trung vào việc triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 19-9-2016 của UBND thành phố về triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch Kiểm tra công vụ năm 2019 của UBND thành phố; các văn bản chỉ đạo của thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nội dung kiểm tra liên quan đến công tác quản lý trật tự đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức; việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố, quy tắc ứng xử nơi công cộng; việc bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bộ thủ tục hành chính, quy trình, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao...

PV