Huyện Nhà Bè nâng chất lượng nguồn kết nạp Đảng

Thứ Năm, 28-03-2019, 21:49
Năm 2018, Đảng bộ huyện Nhà Bè đã kết nạp được 164 đảng viên mới, đạt 109% so với chỉ tiêu đề ra.

Xác định công tác kết nạp đảng viên là một trong những giải pháp nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong năm 2018, Ban Tổ chức Huyện ủy Nhà Bè đã phối hợp tốt với cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, phân kỳ kết nạp đảng viên, phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở chỉ tiêu đăng ký của các chi, đảng bộ cơ sở, qua khảo sát tình hình thực tế, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy phân bổ chỉ tiêu kết nạp Đảng cho từng tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Huyện ủy, các cấp ủy đảng đã thực hiện tốt quy trình công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, xem đây là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đảng viên và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Định kỳ hằng tháng, cùng với việc rà soát kế hoạch phát triển đảng viên, cấp ủy các chi bộ thường xuyên xem xét, lựa chọn bổ sung và đưa ra khỏi danh sách các trường hợp không đủ điều kiện; thực hiện bồi dưỡng, phân công giao nhiệm vụ thử thách phù hợp cho từng đối tượng; phân công đảng viên giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên, trong thực hiện có tập trung, nỗ lực trong công tác thẩm tra xác minh hồ sơ theo phân kỳ, kế hoạch xem xét kết nạp Đảng.

Nhờ thực hiện tốt công tác tạo nguồn, trong năm 2018 Đảng bộ huyện Nhà Bè đã kết nạp được 164 đảng viên mới, đạt 109% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Chất lượng đảng viên mới từng bước được nâng cao, về trình độ học vấn có 98,17% đảng viên tốt nghiệp THPT, 61,58% đảng viên có trình độ cao đẳng, đại học, 21,34% đảng viên có trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Công tác kết nạp đảng viên tại địa bàn dân cư đã có nhiều chuyển biến tích cực so với những năm trước, các cấp ủy chú trọng thực hiện tốt, từ khâu đánh giá, lựa chọn quần chúng ưu tú, giới thiệu học lớp cảm tình Đảng. Nhiều chi ủy đã chỉ đạo các đoàn thể phát huy vai trò, phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua, từ đó phát hiện, lựa chọn, bổ sung nguồn phát triển đảng viên. Đồng thời tạo môi trường và phân công các đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, giúp đỡ để các đối tượng cảm tình Đảng tự giác phấn đấu, rèn luyện, sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong năm 2018, các cấp ủy của Nhà Bè đã kết nạp được 22 đảng viên tại địa bàn dân cư, đạt chỉ tiêu đề ra. Nhiều đảng viên sau khi đứng trong hàng ngũ của Đảng đã phát huy năng lực, được tín nhiệm bầu vào các chức vụ ở khu phố, ấp và ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội.

Là một trong những đảng viên vừa được Chi bộ Huyện đoàn kết nạp trong năm 2018, đảng viên trẻ Nguyễn Thị Hà Thu cho biết: “Khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi nhận thấy mình phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, luôn xung kích đi đầu trên mọi mặt trận và đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết của mình trong việc hiến kế cùng Huyện đoàn tổ chức nhiều hoạt động và phong trào vì an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới...”.

Mặc dù vậy, công tác tạo nguồn kết nạp Đảng của huyện Nhà Bè vẫn còn một số hạn chế như: chất lượng đảng viên được kết nạp tuy đủ điều kiện về tiêu chuẩn quy định nhưng nhìn chung còn hạn chế so với mặt bằng chung, vai trò tiên phong gương mẫu có lúc có nơi chưa thể hiện rõ nét...; số lượng đoàn viên, hội viên ưu tú trên địa bàn dân cư còn nhiều nhưng chưa được quan tâm; một số cấp ủy đảng còn chạy theo chỉ tiêu kết nạp đảng viên, chưa quan tâm đúng mức việc giáo dục động cơ phấn đấu vào Đảng, lý tưởng cách mạng và rèn luyện thử thách đối với quần chúng cảm tình Đảng…

Năm 2019, để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 150 đảng viên mới, các cấp ủy cơ sở cần quan tâm lãnh đạo các đoàn thể trong tổ chức hoạt động phong trào thi đua, để phát hiện và bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trên cơ sở đối tượng đã đăng ký, các chi bộ, đảng bộ cơ sở có kế hoạch và tiến hành thẩm tra xác minh lý lịch của nguồn quần chúng sẽ phát triển Đảng trong năm; thường xuyên kiểm tra đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ bồi dưỡng quần chúng đối tượng Đảng, định kỳ báo cáo với chi bộ về kết quả phấn đấu của quần chúng.

Thùy Linh