Quy định chi tiết chi phí hòa giải, đối thoại tại tòa án

Chủ Nhật, 07-03-2021, 01:16

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 16/2021/NÐ-CP quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại tòa án và thù lao hòa giải viên tại tòa án.

Theo đó, chi phí hòa giải đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch gồm: Chi phí thù lao cho hòa giải viên, chi phí hành chính phục vụ hòa giải; các chi phí theo quy định. Mức thu cho việc chi thù lao của hòa giải viên và chi phí hành chính phục vụ hòa giải tranh chấp là hai triệu đồng/vụ việc.

Tòa án giải quyết vụ việc hòa giải thông báo cho các bên tham gia hòa giải tại tòa án đối với tranh chấp kinh doanh, thương mại có giá ngạch, nộp tạm ứng chi phí nêu trên trước ít nhất một ngày diễn ra phiên tòa hòa giải đầu tiên...