Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thứ Năm, 01-10-2020, 04:11

Ngày 30-9, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức hội thảo “Vai trò khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2020, trong tháng 8 và 9, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ (KH và CN) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) giai đoạn 2011 - 2020” trên phạm vi toàn quốc.

Tại hội thảo, các đại biểu đề xuất, kiến nghị các chính sách, giải pháp về KH và CN để tạo đột phá trong những lĩnh vực mà khu vực DTTS và MN có lợi thế, hình thành được các lĩnh vực KH và CN mũi nhọn, đạt trình độ tiên tiến, có khả năng cạnh tranh; huy động được nguồn lực xã hội và doanh nghiệp đầu tư phát triển KH và CN cho đồng bào DTTS, tạo liên kết giữa nghiên cứu và đào tạo, giữa nghiên cứu với thị trường, giữa nhà khoa học với doanh nghiệp. Đồng thời, tham mưu cho Chính phủ các giải pháp về ứng dụng KH và CN trong việc thực hiện các dự án của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030.

PV