Hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác sân bay

Thứ Hai, 26-10-2020, 01:41

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ; chủ trì họp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp để hoàn thiện dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10.

Theo đó, quá trình triển khai Nghị định số 102/2015/NĐ-CP (về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay tại Việt Nam), một số quy định đã không còn phù hợp thực tiễn do chịu sự tác động của các luật: Quy hoạch, Đất đai, Xây dựng, Hải quan. Do đó, cần nghiên cứu bổ sung các quy định liên quan đến thủ tục lập, trình, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, hồ sơ quy hoạch cảng hàng không, sân bay; sửa đổi các quy định liên quan nộp tài liệu chuyến bay; cung cấp dịch vụ phi hàng không tại sân bay; làm rõ quy định về nộp phí nhượng quyền khai thác giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không với người khai thác cảng,… 

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan cần xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 102/2015/NĐ-CP nhằm hoàn thiện, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản pháp luật về hàng không dân dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được phát triển và cạnh tranh bình đẳng, đáp ứng xu hướng hội nhập, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh hàng không và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hàng không dân dụng.

PV