[Infographic] Chặng đường 10 năm của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số

Thứ Ba, 01-12-2020 06:35

Sau 10 năm, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 là dịp nhìn lại quá trình phát triển, những thành tựu nổi bật của công tác dân tộc, chính sách dân tộc; đặc biệt là giai đoạn 2010-2020.

[Infographic] Chặng đường 10 năm của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số -0
 
[Infographic] Chặng đường 10 năm của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số -0
 

 

NHÓM PV