Điện mừng

Thứ Hai, 14-10-2019, 09:56

Nhân dịp đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Cu-ba, ngày 11-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng tới đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên.

Nhân dịp đồng chí E-xtê-ban La-xô Ê-rơ-nan-đết được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cu-ba, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới đồng chí E-xtê-ban La-xô Ê-rơ-nan-đết.

Nhân dịp đồng chí Xan-va-đo Van-đết Mê-xa được bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Cu-ba, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi điện mừng tới đồng chí Xan-va-đo Van-đết Mê-xa.

* Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 51 Quốc khánh nước Cộng hòa Ghi-nê Xích-đạo (12-10-1968 – 12-10-2019), ngày 11-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng đến Tổng thống nước Cộng hòa Ghi-nê Xích-đạo Tê-ô-đô-rô Ô-bi-ang En-ghê-ma Em-ba-xô-gô.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao, Hợp tác quốc tế và các vấn đề Pháp ngữ nước Cộng hòa Ghi-nê Xích-đạo Xi-mê-ôn Ô-dô-nô Ê-xô-nô An-gu-ê.