Tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh kinh tế

Thứ Sáu, 10-07-2020, 03:18

Sáng 9-7, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5-9-2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) và sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5-1-2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế (ANKT) trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế (Chỉ thị số 12).

Ðồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Ðảng, chủ trì hội nghị.

Ðồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Phan Ðình Trạc, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; Vũ Ðức Ðam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ðỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các địa phương.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhấn mạnh, công tác bảo vệ ANQG là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, được Ðảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Năm 1998, lần đầu Ðảng ta ban hành Nghị quyết về Chiến lược ANQG, lần đầu Ðảng ta hệ thống nhận diện những nguy cơ đe dọa ANQG và đề ra các chủ trương, giải pháp cơ bản chỉ đạo về bảo vệ ANQG. Qua tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược ANQG cho thấy: Sau hơn 30 năm đổi mới đất nước, trong bối cảnh tình hình mới, ANQG đang đứng trước những nguy cơ, thách thức mới rất phức tạp, đòi hỏi phải có chiến lược mới với tầm nhìn mới, hệ thống giải pháp mới để giữ vững ANQG trong mọi tình huống. Trước tình hình đó, Ðảng ủy Công an T.Ư đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng và đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 51 về Chiến lược bảo vệ ANQG…

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Qua ba năm triển khai thực hiện chủ trương đặc biệt quan trọng của Ðảng về bảo vệ ANKT, có nhiều vấn đề cần đánh giá, sơ kết để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư T.Ư Ðảng, Ðảng ủy Công an T.Ư đã chủ trì, phối hợp các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc T.Ư và tỉnh ủy, thành ủy tổ chức sơ kết, đánh giá ba năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị... Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những việc đã làm được, chưa làm được, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong ba năm thực hiện Chỉ thị số 12; nêu những chủ trương, giải pháp sát với thực tiễn chỉ đạo công tác ở từng bộ, ngành, địa phương để thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ ANQG, công tác bảo đảm ANKT trong thời gian tới...

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Ðể thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ ANQG và Chỉ thị số 12, các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách. Cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tình hình, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc ANQG, bảo đảm ANKT. Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 51, Chỉ thị số 12 thành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị, địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả... Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ ANQG, bảo vệ ANKT; chịu trách nhiệm chính và trước hết về xử lý vấn đề an ninh ở lĩnh vực, địa phương mình...

* Chiều qua, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Ðảng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (Chỉ thị số 36).

Ðồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nêu rõ, thời gian qua tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến hết sức phức tạp, là một trong những vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính xuyên quốc gia, có nguy cơ trở thành hiểm họa, đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước, làm tổn hại sức khỏe của một bộ phận nhân dân và làm phát sinh nhiều loại tội phạm, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều văn bản chỉ đạo đôn đốc các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam quán triệt Chỉ thị số 36 đồng thời đưa ra các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp, các ngành từ T.Ư đến địa phương phải nhận thức và quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy. Ðồng thời, xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết tâm rất cao và cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội. Ðồng chí nhấn mạnh: Lực lượng Công an cần tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, điều phối công tác phòng, chống ma túy, phát huy trách nhiệm của các ngành, đoàn thể trong công tác này. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trực tiếp tổ chức đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Ðồng chí cho rằng, nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy là xuyên suốt, "từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong" và phải do lực lượng Công an chủ trì, lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan làm nhiệm vụ ngăn chặn ma túy thẩm lậu ở khu vực biên giới, nhưng nằm trong tổng thể chung về phòng, chống ma túy, tuyệt đối không được chia cắt trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là tại khu vực biên giới.

Ðồng thời, quan tâm đầu tư nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy. Ðẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực...

PV