Phát triển đảng đi đôi với sàng lọc đảng viên

Thứ Ba, 27-10-2020, 04:17

TẠI Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Ðảng và thi hành Ðiều lệ Ðảng nhiệm kỳ Ðại hội XII, Trung ương đánh giá: Công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên chuyển biến tích cực. Cụ thể, công tác kết nạp đảng viên được quan tâm hơn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp hơn 790 nghìn đảng viên. Tình trạng thôn, bản chưa có tổ chức đảng, đảng viên cơ bản được khắc phục.

Ðánh giá cao kết quả của các cấp ủy đảng trong công tác phát triển đảng đã góp phần tăng cường lực lượng, sức mạnh của Ðảng; nhưng cũng thẳng thắn nhìn nhận dù số lượng đảng viên ngày một đông, song chất lượng vẫn còn những hạn chế. Ðó là, chất lượng đảng viên mới kết nạp ở một số nơi còn thấp, không ít đảng viên dự bị không đủ điều kiện chuyển đảng viên chính thức, phải xóa tên khỏi danh sách đảng viên. Việc phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước, địa bàn dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu, có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng chất lượng đảng viên mới được kết nạp. Việc quản lý đảng viên ở một số nơi chưa chặt chẽ, cấp ủy không nắm được số đảng viên không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng về nơi đến, tự bỏ sinh hoạt đảng, số đảng viên thường xuyên đi làm xa nơi cư trú, xin miễn sinh hoạt đảng nhiều năm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó đáng lưu ý là ở một số cấp ủy chưa coi trọng công tác rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Ðảng; hoặc tiến hành hình thức, chiếu lệ nên chưa phát hiện, xử lý kịp thời những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Vì vậy, tôi kiến nghị Trung ương, để nâng cao chất lượng đội ngũ, đảng viên bên cạnh việc đặt mục tiêu phát triển cần bổ sung các giải pháp sàng lọc đảng viên. Trước hết cần quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Ðảng. Trong đó ngoài việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, đảng viên cần chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng bằng các hình thức thích hợp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tăng cường giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; tích cực phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng; đồng thời phát hiện cho tổ chức đảng những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Có như vậy mới bảo đảm Ðảng ta mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Nguyễn Thị Hằng

(Phường Ðồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)