Lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Bảy, 04-07-2020, 01:34

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch).

Theo đó, nội dung chính của Quy hoạch phải phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn trên địa bàn và đánh giá về việc thực hiện quy hoạch thời kỳ trước. Ðịnh hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng…

PV