Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Chủ Nhật, 02-08-2020, 03:49

Ngày 1-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2020). Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì buổi lễ.

Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, nguyên lãnh đạo Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo T.Ư.

Ôn lại quá trình 90 năm hình thành và phát triển, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại đã khai sáng và đặt nền móng cho sự nghiệp tuyên giáo của Đảng. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo của Đảng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, công tác tuyên giáo góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật của người cộng sản, bồi dưỡng lý tưởng, tình cảm cách mạng cho đông đảo quần chúng nhân dân, tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất của hệ thống tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở.

Đồng chí lưu ý, bối cảnh hiện nay đòi hỏi ngành Tuyên giáo không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín, vị thế của đất nước; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc, lao động nghiêm túc, khoa học, vừa tập hợp, kết nối các lực lượng làm công tác tuyên giáo, vừa ứng dụng công nghệ để hoàn thành sứ mệnh cao cả là “đi trước, mở đường”, đưa lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng thâm nhập vào đời sống, tạo thành sức mạnh vật chất to lớn để thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng cao cả mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Kỷ niệm Ngày truyền thống cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo phấn đấu, rèn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PV