Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Không ngừng đổi mới, hành động vì lợi ích nhân dân

Thứ Bảy, 27-03-2021, 02:50
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang phát biểu ý kiến tại hội trường.

Sáng 26-3, tại Nhà Quốc hội (QH), tiếp tục chương trình làm việc, QH thảo luận tại hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của QH; các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH.

Hoàn thành xuất sắc trọng trách

Qua thảo luận, các ý kiến đều nhất trí cho rằng: 5 năm qua, QH khóa XIV đã ghi dấu ấn một nhiệm kỳ thành công, thể hiện rõ vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những thành tựu và dấu ấn nổi bật, tiếp tục gần dân, sát dân, có nhiều đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước cũng như hoạt động ngoại giao nghị viện. Hội đồng Dân tộc, các cơ quan QH đoàn kết, nỗ lực đổi mới, chủ động phối hợp chặt chẽ các cơ quan Chính phủ, các cơ quan hữu quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đại biểu QH luôn thể hiện bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, lắng nghe, phản ánh đầy đủ, kịp thời ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phát huy trí tuệ đóng góp vào thành công chung của QH.

Ðại biểu Hoàng Quốc Thưởng (Hải Dương) và nhiều đại biểu đánh giá cao công tác lập pháp trong nhiệm kỳ QH khóa XIV có nhiều đổi mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật, đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tăng cường hội nhập quốc tế trong môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác bình đẳng. Hoạt động giám sát cũng được tăng cường, không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bao quát hầu hết các lĩnh vực, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống. Qua đó, kịp thời phát hiện hạn chế, bất cập, kiến nghị bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, góp phần bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Nhiều ý kiến nêu rõ, nhiệm kỳ khóa XIV, QH luôn đề cao việc bảo đảm tính tổng thể, gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu nhiệm vụ với nguồn lực thực hiện khi xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, dịch bệnh trong năm 2020, nhiều quyết định đã được xem xét, ban hành kịp thời, nhiều chính sách được điều chỉnh phù hợp thực tiễn, góp phần hạn chế các tác động bất lợi, duy trì, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

Tiếp tục đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động của QH

Ðại biểu Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội) và nhiều đại biểu cho rằng, bên cạnh thành tựu đạt được, QH khóa XIV còn những hạn chế nhất định cần khắc phục như: một số dự án, dự thảo được đưa vào chương trình nghị sự nhưng chưa rõ chính sách, chưa đánh giá tác động sâu sắc đối với đời sống kinh tế - xã hội. Hiệu quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật chưa cao, một số yêu cầu tại các nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn, báo cáo giám sát của các cơ quan của QH, đoàn đại biểu QH chưa được triển khai nghiêm túc, việc theo dõi, đôn đốc thực hiện chưa thật sự quyết liệt...

Từ những thành tựu và hạn chế trong triển khai hoạt động của QH khóa XIV, nhiều ý kiến đề nghị QH khóa XV cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới, cải tiến hơn nữa phương thức hoạt động. Trong đó, quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Ðảng lấy lợi ích của đất nước, của nhân dân là nhân tố quyết định để QH hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của QH là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của QH, tạo không khí dân chủ và phát huy trí tuệ của các đại biểu QH. Ðồng thời, cần tăng cường sự đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, trách nhiệm và phát huy dân chủ, lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, trọng dân, chú trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri và nhân dân. Tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế về bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; hoàn thiện cơ chế, chính sách dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng, đa dạng hóa các hình thức giám sát để khuyến khích, huy động nhân dân tham gia hiệu quả.

Với những thành tựu nổi bật trong ngoại giao nghị viện thời gian qua, góp phần nâng cao uy tín của QH và vị thế của đất nước trên trường quốc tế, nhiều đại biểu đề nghị, QH tiếp tục coi trọng, phát huy thế mạnh đặc thù hoạt động đối ngoại; chủ động, phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Ðảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm tốt trong tổ chức và hoạt động của nghị viện các nước trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

PV