Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Thứ Bảy, 23-01-2021, 01:28

TTXVN - Sáng 22-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức lễ khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử (tại địa chỉ: www.ttdn.vn) và ra mắt Sổ tay tuyên truyền đối ngoại “Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam”. 

Tới dự, có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại T.Ư.

Trang Thông tin đối ngoại điện tử là kênh thông tin của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại T.Ư, có chức năng thông tin tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; cung cấp thông tin nổi bật, các vấn đề quốc tế liên quan được dư luận, nhân dân trong nước quan tâm; cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, hướng dẫn trao đổi nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại giúp Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại T.Ư định hướng, chỉ đạo hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc về Việt Nam. Trang thông tin có hệ thống lưu trữ, thông tin về các văn bản của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại về thông tin đối ngoại; chính sách, pháp luật, sách, tài liệu về thông tin đối ngoại; về hội nhập và hợp tác quốc tế của Đảng, Nhà nước có liên quan... Việc đưa Trang Thông tin đối ngoại điện tử đi vào hoạt động sẽ góp phần đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại, xây dựng và củng cố hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu phát triển của công tác thông tin đối ngoại trong bối cảnh mới; góp phần thúc đẩy kênh thông tin đối ngoại về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Sổ tay tuyên truyền đối ngoại “Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam” gồm ba phần chính. Phần I: Những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước; Phần II: Vị thế và uy tín của Việt Nam; Phần III: Tầm nhìn và khát vọng Việt Nam. Sổ tay tuyên truyền đối ngoại là bức tranh chân thực đa màu sắc, khẳng định những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; tầm nhìn và khát vọng của dân tộc Việt Nam trong tương lai. Cuốn sách do Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Trẻ phối hợp xuất bản, cung cấp cho bạn đọc những thông tin, tư liệu có giá trị tham khảo tốt về tình hình đất nước, uy tín, vị thế của Việt Nam sau 75 năm giành được độc lập, tự do và sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.