Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ 14

Thứ Tư, 14-10-2020, 12:42
Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”.

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dự chỉ đạo Đại hội

Cùng dự Đại hội, có các đồng chí: Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Giao thông vận tải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Văn Vụ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Nguyễn Tấn Quyên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Trần Văn Hằng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các ban Đảng Trung ương; Lê Quang Mạnh, Bí thư, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các khóa; các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ qua nêu rõ, năm năm qua tỉnh Sóc Trăng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; có hai chỉ tiêu cơ bản đạt, 18 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt Nghị quyết. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, quy mô kinh tế được nâng lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Ước tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 6,15%/năm. Ước GRDP bình quân đầu người năm 2020 là 2.110 USD/người/năm, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đầu người là 9,38%. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 8,69%/năm, từ 63 triệu đồng/người/năm năm 2016 lên 88 triệu đồng/người/năm năm 2020.  Các mặt văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống người dân Sóc Trăng ngày càng được cải thiện…

Đại hội đưa ra mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới là: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người bằng bình quân khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khai mạc -0
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung để Đại hội thảo luận, xem xét.

Cụ thể, tỉnh cần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Coi trọng và tập trung thực hiện thật tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; linh hoạt trong xử lý công việc và sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện phù hợp tình hình thực tiễn.

Công tác cán bộ là then chốt của nhiệm vụ then chốt, do vậy phải thường xuyên quan tâm đầu tư thích đáng, toàn diện, đồng bộ và chăm lo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở nắm vững năm nguyên tắc tổ chức hoạt động và năm phương thức lãnh đạo của Đảng.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện tốt chức năng giám sát và quyết định những vấn đề lớn của địa phương. Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền thân thiện, của dân, do dân và vì dân.

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội là nhiệm vụ trung tâm. Lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh; nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng. Sự phát triển của Sóc Trăng trong thời gian tới phải đặt trong yêu cầu phát triển chung của đất nước, của vùng, nhưng lại phải phù hợp tình hình, đặc điểm của Sóc Trăng. Tiếp tục giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích. Hết sức coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng. Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer nhất cả nước nên quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn và đồng bào Khmer; bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa dân tộc Việt Nam; cùng nhau chăm lo đời sống của nhân dân sao cho thật sự ấm no, hạnh phúc.

Củng cố quốc phòng, an ninh là thường xuyên, trọng yếu, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Làm tốt công tác dân vận, an ninh dân tộc, tôn giáo; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống những âm mưu, hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; không để bị động, bất ngờ từ cơ sở. Bảo đảm an ninh chính trị các vùng trọng điểm; thực hiện phương châm bảo đảm an ninh, an toàn và an dân ở mọi nơi, mọi lúc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khai mạc -0
Đồng chí Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung đang gặp thiên tai, lũ lụt.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phản biện đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào văn kiện của Đảng trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, công tâm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14; đồng thời đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, thường xuyên phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Sóc Trăng thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội tỉnh đề ra; các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước, nhất là các tỉnh ủy, thành ủy trong vùng tích cực xây dựng và củng cố mối quan hệ liên kết, hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả với tỉnh Sóc Trăng nhằm thúc đẩy cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau ấm no và hạnh phúc.

Dịp này, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam, đồng chí Phạm Minh Chính và các đại biểu đã tham gia đợt quyên góp ủng hộ giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền trung đang gặp thiên tai, lũ lụt.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ 14 tiếp tục diễn ra đến hết ngày 15-10.

NGUYỄN PHONG