Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Thứ Bảy, 24-08-2019, 05:03

Ngày 23-8, tại Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tọa đàm quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp. Ðồng chí VƯƠNG ÐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi tọa đàm, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ cho rằng, thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển các công ty nông, lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất là chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước theo phương châm, đất đai phải phát huy được hiệu quả giá trị sử dụng, được giao cho chủ thể quản lý chặt chẽ và sử dụng theo quy định của pháp luật. Phải thu hồi đất lấn chiếm trái phép, kiên quyết xử lý triệt để và giải quyết hiệu quả các tranh chấp đất đai trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Cần rà soát, tiếp tục thu hồi, quản lý đất đai đã được giao về cho địa phương quản lý, có phương án sử dụng đối với những diện tích đất đã có quyết định thu hồi; quan tâm thu hút đầu tư đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Ðồng thời, quan tâm giải quyết đất ở, đất canh tác cho các hộ gia đình, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Các bộ, ngành, cần phối hợp các địa phương tổng rà soát, đánh giá giá trị tài sản trên đất, cân đối hỗ trợ nguồn lực tài chính đối với các địa phương và các nông, lâm trường; xây dựng phương án thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của các công ty nông, lâm nghiệp sau khi sắp xếp lại, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Về công tác quản lý nhà nước, các bộ, ngành phải tiếp tục rà soát tổng thể về đất đai đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp, các chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, dân di cư tự do; xem xét cập nhật nội dung phương án quy hoạch quỹ đất cho đồng bào dân tộc thiểu số vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất ở các công ty nông, lâm nghiệp và đất đai đã giao cho địa phương, trước mắt tập trung thanh tra đất đai tại các tổ chức có biểu hiện vi phạm nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp…

* Sáng 23-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (Chỉ thị 05) ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ðảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an xác định đây là nội dung công tác trọng tâm, thường xuyên của lực lượng công an nhân dân (CAND), đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và được cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện. Bên cạnh việc triển khai các nội dung trọng tâm, Bộ Công an đồng thời phát động Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", coi đây là một trong những giải pháp quan trọng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Ðảng. Sau ba năm thực hiện, công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, gắn với công tác chuyên môn. Xây dựng những mô hình, điển hình tiên tiến, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, Ðại tướng Tô Lâm yêu cầu, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.