Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Đổi mới công tác quản lý đảng viên

Thứ Bảy, 24-10-2020, 05:58

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Ðảng và thi hành Ðiều lệ Ðảng nhiệm kỳ Ðại hội XII, phần đề cập về đảng viên có nêu: "Quy định về thủ tục, điều kiện xem xét quyết định miễn, giảm sinh hoạt đảng cho đảng viên còn có nội dung chưa chặt chẽ, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng còn một số bất cập, cho nên có không ít trường hợp đảng viên là cán bộ, công chức khi nghỉ hưu không chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú".

Theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 26-3-2009 của Ban Tổ chức T.Ư, thì những đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu và tự nguyện xin miễn công tác và sinh hoạt đảng; đảng viên đi thăm người thân ở trong nước, ngoài nước từ ba tháng trở lên; đảng viên đang làm việc lưu động hoặc việc làm không ổn định, xa nơi sinh hoạt chi bộ, không có điều kiện tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định, đều phải làm đơn nêu rõ lý do hoặc báo cáo trực tiếp chi bộ. Chi bộ họp xét, ra nghị quyết cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng và báo cáo cấp ủy cơ sở.

Thực tế những năm gần đây cho thấy, có tình trạng số đảng viên xin được miễn công tác và sinh hoạt đảng ở một số địa phương có xu hướng tăng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về điều kiện, tiêu chuẩn đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng theo hướng dẫn, quy định trong các văn bản của T.Ư. Theo tôi, để thực hiện nghiêm túc việc xét, miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên; rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Ðảng, nên chăng cần quy định: Khi đảng viên làm đơn đề nghị chi bộ xin miễn công tác và sinh hoạt đảng, chi ủy hoặc bí thư chi bộ tổng hợp, báo cáo đảng ủy xã, phường, thị trấn; đảng ủy xã, phường, thị trấn xem xét, nếu thấy đủ điều kiện thì đồng ý để chi bộ tổ chức hội nghị xét, ra nghị quyết miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên.

Cần hoàn thiện chương trình quản lý đảng viên (cơ sở dữ liệu 3.0) để các địa phương sớm kiện toàn hệ thống dữ liệu đảng viên, phục vụ tốt hơn công tác tổ chức xây dựng Ðảng, trong đó có công tác quản lý đảng viên. Mặt khác nếu kết hợp phần mềm quản lý đảng viên đi làm xa với dữ liệu công dân do chính quyền địa phương trong cả nước quản lý thì khi khai báo tại nơi tạm trú, địa phương biết ngay công dân này có là đảng viên hay không. Nếu là đảng viên, thì cấp ủy địa phương yêu cầu công dân đó phải chấp hành đúng quy định của Ðảng, đồng thời, yêu cầu đơn vị, chủ sử dụng lao động cam kết có trách nhiệm nhắc nhở lao động (đảng viên) chấp hành đúng các quy định về Ðảng mà địa phương yêu cầu (bằng văn bản).

Võ Hoàng Minh

(Khu 4, phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)