Đoàn Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Đồng Nai

Thứ Ba, 23-04-2019, 15:02
Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

NDĐT - Ngày 23-4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai. Các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Thường trực Tiểu ban Văn kiện; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng, Thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng chủ trì hội nghị.

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, qua ba năm (2015-2018) thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, kinh tế trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng cao, GRDP bình quân 8,03%/năm; thu nhập bình quân trên đầu người là 4.491 USD, cao 1,7 lần mức bình quân của cả nước.

Về công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc giáo dục chính trị, tư tưởng, lý luận và xây dựng đảng về đạo đức được coi trọng và tăng cường. Tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội được sắp xếp, kiện toàn theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII). Việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả.

Đối với thực hiện Điều lệ Đảng, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt Điều lệ Đảng kịp thời và nghiêm túc đến các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, bảo đảm đúng phương châm, tiêu chuẩn.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã kiến nghị với Đoàn Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIII của Đảng một số vấn đề còn hạn chế, bất cập trong thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng ở địa phương.

Phát biểu ý kiến kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đạt được qua hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong lãnh đạo của Tỉnh ủy trên các lĩnh vực và gợi mở những vấn đề để Tỉnh ủy Đồng Nai cần tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong đó, đồng chí lưu ý, Đồng Nai cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa theo hướng hiện đại và chuyển đổi mạnh mô hình tăng trưởng sang phát triển theo chiều sâu, bền vững trong giai đoạn mới.

Đối với những kiến nghị của Tỉnh ủy Đồng Nai, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo với Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII.

Chiều cùng ngày, Đoàn Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII khảo sát, làm việc với một số địa phương của tỉnh Đồng Nai.

THIÊN VƯƠNG