Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX thành công tốt đẹp và bế mạc

Thứ Bảy, 21-09-2019, 08:32
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Ủy viên Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Ảnh: DUY LINH

Chiều 20-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức phiên bế mạc. Tới dự, có: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư T.Ư Ðảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, địa phương.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã dành thời gian nghe các tham luận của: T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp; Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam...

Sau phần tham luận của các đại biểu, Đại hội thảo luận và thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX. Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, 100% đại biểu nhất trí số lượng Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa IX gồm 385 vị, Đại hội hiệp thương cử 374 vị tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, còn khuyết 11 vị sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Phát biểu ý kiến tại phiên bế mạc Đại hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, phương châm chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chúng ta phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, trong đó có sự đóng góp to lớn của MTTQ các cấp. Đồng chí đề nghị, Chính phủ và MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa hai bên để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế-xã hội. MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phát huy hiệu quả hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, tự nguyện chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức đa dạng hóa các kênh thông tin để người dân bày tỏ nguyện vọng và trực tiếp giám sát kết quả của việc thực hiện những kiến nghị; đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các giải pháp, chính sách trong nỗ lực “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận; báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa IX; công bố danh sách Ủy ban T.Ư, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, các chức danh trong Ban Thường trực. Theo đó, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa IX gồm 385 ủy viên, Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị; Đoàn Chủ tịch gồm 62 ủy viên và Ban Thường trực gồm sáu ủy viên. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (khóa VIII) tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (khóa IX). Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (khóa VIII) tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (khóa IX). Bốn Phó Chủ tịch chuyên trách, gồm các vị: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài; sáu Phó Chủ tịch không chuyên trách, gồm các vị: Tô Thị Bích Châu, Nguyễn Thị Doan, Nguyễn Lan Hương, Hà Thị Khiết, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn.

Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết của Đại hội, trong đó nêu rõ mục tiêu hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024, đó là:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Nghị quyết nhấn mạnh các nội dung cơ bản năm Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, bao gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trước yêu cầu của đất nước trong tình hình mới, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, Đại hội kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nhanh hơn nữa tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ.

Đọc diễn văn bế mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định: Các văn kiện Đại hội đã kết tinh trí tuệ, nhiệt huyết, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban T.Ư, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019 - 2024 bảo đảm tính tiêu biểu, thiết thực và tính đại diện của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng chí nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, MTTQ các cấp sẽ triển khai ngay việc phổ biến tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội thông qua các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể.

* Ngay sau lễ bế mạc, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức họp báo thông báo về kết quả Đại hội và trả lời các vấn đề báo chí quan tâm.

* Tối cùng ngày, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Trần Thanh Mẫn tin tưởng trong những năm tới, TP Hà Nội cùng cả nước tiếp tục năng động, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn để Thủ đô cùng cả nước có bước đột phá mới, phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn, xứng đáng là “Thủ đô anh hùng - Thành phố vì hòa bình”.

Tại chương trình, các đại biểu đã thưởng thức nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, vẻ đẹp quê hương, đất nước.

PV