Đồng chí Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long:

Chú trọng kiểm tra, giám sát trong Đảng

Thứ Ba, 26-01-2016, 20:28

Phóng viên (PV): Theo đồng chí, cần làm gì để công tác xây dựng Đảng thật sự đóng vai trò then chốt trong nhiệm kỳ tới?

Đồng chí Trần Văn Rón: Để công tác xây dựng Đảng đóng vai trò then chốt thì phải thực hiện bằng được Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Trong số những vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng, cần xem xét việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với cán bộ, đảng viên về phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, những điều đảng viên không được làm, việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Chúng ta cũng cần tích cực đấu tranh với cái xấu, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và bảo vệ Nhà nước một cách vững chắc để tạo điều kiện cho đất nước ta phát triển. Xây dựng Đảng là then chốt phải gắn với phát triển kinh tế. Tôi cho rằng, hai nhiệm vụ này song song với nhau. Nếu chúng ta xây dựng, bảo vệ đất nước tốt thì có thể phát triển kinh tế tốt, và phát triển kinh tế tốt thì sẽ đem lại sự ổn định cho đất nước.

PV: Thưa đồng chí, đồng chí có thể nói cụ thể hơn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng?

Đồng chí Trần Văn Rón:
Tôi cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ mà chúng ta đề ra là vô cùng quan trọng. Qua đó, biết được nhiệm vụ chúng ta thực hiện ở mức độ nào và tới đây là cái gì được, cái gì chưa được thì chúng ta tiếp tục thực hiện tốt hơn. Nhờ kiểm tra, giám sát mà chúng ta phát huy được những ưu điểm và đồng thời cũng biết được những hạn chế, khuyết điểm để sửa chữa và thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

PV: Muốn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thì cấp ủy các cấp cần chú trọng những vấn đề gì?

Đồng chí Trần Văn Rón: Tôi nghĩ rằng, cần tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xem đây là việc làm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, gắn công tác này với một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng, với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Ngoài ra, cần chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và phòng ngừa vi phạm.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

HÀ HỒNG HÀ (Thực hiện)