Đồng chí Hoàng Đức Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng:

Các Ủy viên Trung ương là những người có tầm nhìn, tư duy chiến lược

Thứ Ba, 26-01-2016, 20:30

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là một trong những nội dung đang được toàn Đảng, toàn dân quan tâm, theo dõi. Đại hội đã lựa chọn đủ 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Đồng chí có nhận xét gì về quá trình chuẩn bị công việc quan trọng này ?

Đồng chí Hoàng Đức Hậu: Xác định đây là công việc quan trọng, cho nên Trung ương chỉ đạo rất chặt chẽ theo hướng phát huy cao độ tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan để lựa chọn những cán bộ có đức, có tài tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Lần đầu Trung ương có quy hoạch cán bộ chiến lược, nghĩa là quy hoạch các đồng chí Trung ương, từ đó luân chuyển, đào tạo, giúp cán bộ trưởng thành, có năng lực toàn diện hơn. Chúng ta đã mở sáu lớp đào tạo cán bộ chiến lược, học ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Các đồng chí được giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương lần này đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI thảo luận kỹ, giới thiệu qua nhiều vòng, từ cơ sở. Bộ Chính trị bỏ phiếu được rồi mới ra Trung ương chính thức giới thiệu. Quy trình công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, bài bản, khoa học, đúng nguyên tắc, thẳng thắn, dân chủ. Được biết, tại các Hội nghị Trung ương lần thứ 12, 13, những ý kiến khác nhau được thảo luận kỹ và đến Hội nghị Trung ương lần thứ 14 đã thống nhất cao. Chính vì vậy, đề án nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị được các đại biểu dự Đại hội XII đồng tình, thống nhất cao. Kết quả bầu cử Ủy viên BCH T.Ư ngày hôm qua đã minh chứng điều đó.

PV: Trong các tiêu chuẩn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đồng chí quan tâm những tiêu chuẩn nào nhất?

Đồng chí Hoàng Đức Hậu: Các tiêu chuẩn về nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đặt ra rất cao. Đó là có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu; có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức toàn diện. Kiên quyết không giới thiệu vào Trung ương những người vi phạm một trong các tiêu chuẩn sau: Bản lĩnh chính trị không vững vàng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; không chịu nghiên cứu, học hỏi, bảo thủ, trì trệ; kê khai tài sản không trung thực; có vấn đề chưa rõ về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay. Đặc biệt là không để lọt vào Trung ương những người có biểu hiện cơ hội chính trị, có biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực,... Đồng thời, những người được lựa chọn giới thiệu vào Trung ương phải là những người tận tụy, lo lắng thật sự công việc của dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Cùng với các tiêu chuẩn nêu trên, theo tôi, Ban Chấp hành Trung ương phải là những người có tầm nhìn, tư duy chiến lược, bởi chúng ta đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển đất nước nhanh, bền vững và hội nhập sâu hơn vào kinh tế thế giới. Tôi tin rằng 200 đảng viên ưu tú được bầu vào BCH T.Ư lần này là những đồng chí hội đủ các yếu tố trên.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

ĐỨC HUY (Thực hiện)