50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ tại Lâm Đồng

Thứ Tư, 11-09-2019, 14:20
Quang cảnh hội thảo.

NDĐT - Sáng 11-9, tại TP Đà Lạt, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học: “50 năm Đảng bộ và nhân dân Lâm Đồng thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, được viết từ trái tim, trí tuệ và tư tưởng của một vĩ nhân; là sự hội tụ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hòa quyện, chắt lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại; đã đi vào lịch sử và trở thành một tài sản vô giá của dân tộc ta. Bởi trong đó thể hiện tâm huyết của một con người “đại nhân, đại trí, đại dũng”; là tầm cao của một con người đã dành cả cuộc đời phấn đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, vì hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã thảo luận làm sâu sắc thêm một số nội dung, tư tưởng và giá trị cốt lõi của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, như Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng; công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền; tác phẩm bàn về xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta và sự vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể tại Lâm Đồng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho nhân dân các dân tộc tại Tây Nguyên tình cảm đặc biệt. Khắc ghi sâu sắc di huấn của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Tây Nguyên luôn đoàn kết, thống nhất trong Đảng; quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đặc biệt là vận dụng giá trị lý luận và thực tiễn của Di chúc Hồ Chí Minh vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo sự nghiệp trồng người, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tại Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay.

Trong đó, chú trọng đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, môi trường và quốc phòng, an ninh. Năm 2018, GRDP bình quân đầu người Lâm Đồng đạt gần 60 triệu đồng, cao hơn mức bình quân cả nước; là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Những kết quả đạt được qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng luôn khắc ghi, thực hiện tốt di nguyện của Người.

MAI VĂN BẢO