Xã hội hóa công tác lập quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong

Thứ Hai, 13-07-2020, 03:40

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất chủ trương xã hội hóa công tác lập quy hoạch xây dựng Khu kinh tế (KKT) Vân Phong.

Theo đó, giao Ban Quản lý KKT Vân Phong thực hiện trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong đã được Thủ tướng phê duyệt. Do chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về việc tiếp nhận kinh phí tài trợ của các nhà đầu tư cho công tác lập quy hoạch, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu nội dung này. Đồng thời, giao Ban Quản lý KKT Vân Phong tổng hợp nội dung theo đề xuất của nhà đầu tư, phối hợp và thống nhất với Sở Xây dựng để cùng tham mưu hình thức tài trợ kinh phí lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong.

PV