Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển đất nước

Thứ Năm, 15-04-2021, 01:09

Chiều 14-4, tại Hà Nội, Ban Kinh tế T.Ư tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Ban Chỉ đạo). Ðồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Với ý nghĩa, vai trò của nguồn lực đất đai đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quan trọng về vấn đề này như: Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 khóa IX (Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 12-3-2003); Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 khóa XI (Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31-10-2012, về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại); Kết luận số 36-KL/TW ngày 6-9-2018 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 khóa XI... Trong văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng, vấn đề quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên được nhấn mạnh với nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là một trong những nguồn lực to lớn nhất của đất nước. Các chính sách, pháp luật về đất đai tác động trực tiếp tới hầu hết mọi hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường của đất nước cũng như tới cuộc sống của các cộng đồng dân cư, từng hộ gia đình và mỗi người dân. Việc Ban Chấp hành Trung ương xem xét, đưa nhiệm vụ tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31-10-2012 và xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết này, trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 3 vào tháng 10-2021 cho thấy sự cần thiết và ý nghĩa quan trọng của việc tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai đối với sự phát triển của đất nước ta trong thời gian tới. Ðồng chí đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực của hội nghị, nhiều đại biểu đóng góp ý kiến sâu sắc; đồng thời đề nghị tất cả thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cần vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện sự phân công của Ban Chỉ đạo nhằm hoàn thành các nội dung công việc với tiến độ đề ra. Cụ thể, tổng kết đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện tình hình 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31-10-2012. Nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, chính sách lớn có tính đột phá, khơi thông, mở đường cho việc khai thác hiệu quả, phát huy được nguồn lực đất đai phục vụ nhiệm vụ phát triển đất nước thời gian tới...