Quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thứ Tư, 01-04-2020, 04:06

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Ðề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với mục tiêu xây dựng một hệ thống để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch thương mại điện tử trên nền cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm soát giao dịch, tăng tốc độ thông quan hàng hóa do có đầy đủ cơ sở dữ liệu.

Về việc miễn giấy phép, miễn điều kiện, miễn kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa phải cấp phép, điều kiện, kiểm tra chuyên ngành trong trường hợp: Có trị giá hải quan từ 1.000.000 đồng trở xuống, trừ trường hợp các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có thông báo gửi đến Tổng cục Hải quan về hàng hóa không được phép miễn giấy phép, điều kiện, kiểm tra chuyên ngành; có trị giá hải quan hơn 1.000.000 đồng nhưng hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa được miễn giấy phép, điều kiện, kiểm tra chuyên ngành theo số lượng/định lượng nhất định thì được miễn giấy phép, điều kiện, kiểm tra chuyên ngành…

Kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử phải được cập nhật trên hệ thống xử lý chậm nhất hai giờ làm việc sau khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành, nhưng không được chậm hơn thời gian thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang triển khai thực hiện…

Ðể bảo đảm có cơ sở dữ liệu để thực hiện việc quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử thì cần thiết phải xây dựng một hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan nằm trong hệ thống tổng thể quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; tiếp nhận, lưu giữ thông tin liên quan các giao dịch thương mại điện tử. Cập nhật các thông tin về các sàn giao dịch thương mại điện tử, website thương mại điện tử bán hàng và các cơ chế, chính sách quản lý về thương mại điện tử; xử lý các thông tin được tiếp nhận và chia sẻ thông tin đến hệ thống khác phục vụ nhu cầu quản lý; phân quyền cho các đối tượng tham gia vào hệ thống; thực hiện xử lý thông tin trên hệ thống để phản hồi cho người truyền dữ liệu, phản hồi cho cơ quan quản lý liên quan; thực hiện đánh giá rủi ro, cảnh báo cho các đơn vị quản lý; lưu giữ các thông tin cần thiết phục vụ công tác thống kê, báo cáo…

PV