Nỗ lực xử lý 12 dự án yếu kém thuộc ngành công thương

Thứ Bảy, 06-06-2020, 04:41

Ngày 5-6, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ thuộc ngành công thương chủ trì phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã báo cáo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Ban Chỉ đạo về hai nội dung: Phân nhóm đối với 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương và phương án xử lý đối với hai dự án thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam.

Sau khi nghe đại diện các bộ, ngành, tập đoàn và tổng công ty (TÐ-TCT) phát biểu, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã giao nhiệm vụ cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, các TÐ-TCT đánh giá, phân loại từng dự án theo ba nhóm. Nhóm 1 gồm các dự án phục hồi có lãi; nhóm 2 là các dự án có thể tái cơ cấu để phục hồi chuyển lên nhóm 1; nhóm 3 gồm các dự án không thể tái cơ cấu, phục hồi, kiên quyết cho phá sản, giải thể, hoặc phương án khác để giảm bớt thiệt hại cho Nhà nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, TÐ-TCT thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các chỉ đạo tại Thông báo số 48/TB-VPCP ngày 7-4-2020, nhất là các nhiệm vụ được giao đã quá thời hạn, xử lý vướng mắc tranh chấp hợp đồng EPC, phương án xử lý đối với ba dự án của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Ủy ban QLVNN tiếp thu đầy đủ ý kiến các cơ quan để hoàn thiện kết quả phân loại 12 dự án. Trên cơ sở đó gửi kết quả phân loại cho Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 48, xem xét có biện pháp hỗ trợ về tài chính, tín dụng để tái cơ cấu các dự án có tính khả thi theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền.

Tiếp tục chỉ đạo các TÐ-TCT khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đối với từng dự án theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 48, hoàn thiện Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét nguyên tắc xử lý 12 dự án yếu kém trong trường hợp có thay đổi so Quyết định số 1468/QÐ-TTg ngày 29-9-2017 của Thủ tướng Chính phủ về "phê duyệt Ðề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương". Trường hợp điều chỉnh thì cần phù hợp với quy định của pháp luật, được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đúng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Văn bản số 43-TB/VPTW ngày 19-6-2017 với việc xử lý theo nguyên tắc và cơ chế thị trường, tôn trọng nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các doanh nghiệp; Nhà nước không cấp thêm vốn vào các dự án, doanh nghiệp; giảm đến mức thấp nhất thiệt hại. Trong quá trình đó, cần lưu ý khâu đánh giá thẩm định tài sản.