Hà Nội khắc phục các chỉ số thấp điểm để nâng cao chỉ số PCI

Thứ Sáu, 05-06-2020, 16:57

NDĐT - Ngày 5-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND thành phố về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020.

Năm 2019, Chỉ số PCI của Hà Nội xếp thứ 9 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố. Bên cạnh tám chỉ số tăng hạng, Hà Nội vẫn còn một số chỉ số và chỉ tiêu cần tiếp tục có biện pháp khắc phục. Cụ thể, Chỉ số "Môi trường cạnh tranh bình đẳng" vẫn xếp hạng thấp, 56 trên 63 tỉnh, thành phố; Chỉ số "Gia nhập thị trường" có sự sụt giảm cả về điểm số và xếp hạng... Ngoài ra, nhóm 25 chỉ tiêu liên quan đến đánh giá cán bộ công chức của thành phố, tuy đã có sự cải thiện nhưng chưa nhiều, vẫn còn chín chỉ tiêu xếp hạng thấp, từ 50 đến 59 trong 63 tỉnh, thành phố.

Do đó, để duy trì Chỉ số PCI năm 2020 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai hiệu quả Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 22-4 của UBND thành phố, đồng thời tập trung khắc phục các chỉ số thành phần, chỉ tiêu có xu hướng giảm hạng hoặc đang xếp hạng thấp, trung bình.

Cụ thể, với Chỉ số "Môi trường cạnh tranh bình đằng", Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố phối hợp các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề theo dõi và triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, các quy hoạch, kế hoạch của thành phố. Hiệp hội phải là đầu mối tiếp nhận thông tin, kiến nghị của doanh nghiệp, chuyển tải thông tin, báo cáo UBND thành phố để giải đáp, xử lý và tháo gỡ.

Về Chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường”, chỉ số duy nhất tụt hạng trong năm 2019, UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các giải pháp để cải thiện và nâng cao như: Giữ vững tỷ lệ 100% tổng số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận thực hiện qua mạng; bảo đảm thời gian giải quyết đúng hạn và sớm trước quy định đối với cả thủ tục đăng ký mới và thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp; phấn đấu 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số “Tiếp cận đất đai”; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp cải thiện Chỉ số "Tính minh bạch", tham mưu UBND thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử. Sở Nội vụ triển khai các giải pháp để cải thiện Chỉ số “Tính năng động của chính quyền tỉnh” và các chỉ tiêu đánh giá về cán bộ công chức. Thanh tra thành phố theo dõi và triển khai các giải pháp cải thiện Chỉ số “Chi phí không chính thức”… UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phải khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch thông tin trên trang thông tin điện tử của các đơn vị. Thời hạn hoàn thành việc công khai, cập nhật thông tin trước ngày 30-6.

NGUYÊN TRANG