Hà Nội giảm chi thường xuyên 2.400 tỷ đồng

Thứ Bảy, 06-06-2020, 10:16
Người dân nhận tiền từ gói an sinh xã hội.

NDĐT - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 4-6-2020 về việc điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2020 (đợt 1).

Quyết định nêu rõ, điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố năm 2020 (đợt 1) với số tiền 2.400 tỷ đồng để tạo nguồn thực hiện các chính sách, nhiệm vụ chi an sinh xã hội và bảo đảm cân đối ngân sách.

Các sở, ban, ngành, đơn vị có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng quy định, đúng mục đích, đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

VIỆT ANH