Con số ấn tượng

Thứ Hai, 20-01-2020, 03:40

Bốn triệu tỷ đồng là tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế thông qua hoạt động đăng ký kinh doanh năm 2019. Trong đó, 1,73 triệu tỷ đồng là vốn đăng ký của hơn 138 nghìn doanh nghiệp mới; 2,27 triệu tỷ đồng là tổng vốn điều chỉnh tăng thêm của 40,1 nghìn doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.