Tự chủ giáo dục phổ thông:

Cần trao thực quyền cho các trường học

Thứ Hai, 30-09-2019, 16:38
Ảnh | ĐỨC ANH
Tự chủ trong giáo dục vốn được coi là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Ở bậc phổ thông, vấn đề này đã được đưa vào lộ trình thực hiện tại Nghị quyết 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục đào tạo, trong đó nhấn mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục.
Trước đó, trong Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020, điều này đã được đưa ra. Đến nay, việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục vẫn còn nhiều khó khăn bất cập, những vướng mắc về cơ chế chính sách, tình trạng chồng chéo trong cơ chế quản lý... Tự chủ giáo dục phổ thông: Cần trao thực quyền cho các trường học là chủ đề Nhân Dân hằng tháng đề cập, mổ xẻ và chung tay tháo gỡ, vì một nền giáo dục phát triển lành mạnh và minh bạch.