Xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt

Chủ Nhật, 22-03-2020, 01:51

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 358/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông (ATGT) và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của hành lang ATGT đường sắt; lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang ATGT đường sắt; đưa Luật Đường sắt và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác bảo đảm trật tự ATGT đường sắt vào thực tế hoạt động trong lĩnh vực đường sắt; nâng cao ATGT trong lĩnh vực đường sắt nói riêng và trong lĩnh vực giao thông vận tải nói chung. Mục tiêu cụ thể là giảm tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt từ 5 đến 10% hằng năm; hạn chế thấp nhất TNGT đường sắt đặc biệt nghiêm trọng.

Về tăng cường hiệu lực của các chủ thể liên quan công tác bảo vệ, bảo đảm trật tự an toàn trong hoạt động đường sắt, đối với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, hoàn thiện cơ cấu tổ chức doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm ATGT đường sắt; khẩn trương kiện toàn hồ sơ pháp lý về đất đai dành cho đường sắt, hành lang ATGT đường sắt trong phạm vi được giao quản lý khai thác, sử dụng.

Đề án cũng đưa ra giải pháp tổ chức quản lý lối đi tự mở, vị trí đường sắt chuyên dùng giao với đường sắt quốc gia. Cụ thể, hoàn thiện công tác rà soát, cập nhật, phân loại, lập hồ sơ quản lý vị trí nguy hiểm đối với ATGT đường sắt, lối đi tự mở trên các tuyến đường sắt quốc gia đang khai thác; quản lý, theo dõi lối đi tự mở, kịp thời có các biện pháp kiềm chế, ngăn chặn, không phát sinh lối đi tự mở; xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp kiềm chế, thu hẹp, xóa bỏ lối đi tự mở...