Sương sớm

Thứ Bảy, 09-03-2019, 10:42

Thức thâu khuya
hay là không ngủ được?
đi qua bóng tối vẫn long lanh
Chẳng có nước mắt nào lại trong như thế
tinh cất thành hạt lệ
mùa đông…
Đà Lạt, 2018

HỮU VIỆT