Mùa xuân trước cây bàng

Thứ Ba, 21-02-2017, 02:15

Phạm Đức

Mùa đông, gân guốc thân cành

Giành bao mưa gió về mình, bàng ơi

Mà nay xuân khắp đất trời

Bàng còn chưa nhận xanh tươi cho mình!