Một mình

Thứ Bảy, 26-10-2019, 11:27

Bây giờ còn lại mình ta

Trong mình ta lại hóa ra có mình

Hóa ra có bóng có hình

Có thương nhớ có duyên tình xa xôi

Một mình đã gốc chặt rồi

Lại như xanh mướt, xanh tươi, xanh rờn

Hóa ra hương sắc một vườn

Hóa ra trong vắt một nguồn suối xa

Bây giờ còn một mình ta

Bây giờ còn một mình ta với mình.

PHẠM ĐỨC