Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Năm, 28-01-2021, 02:18

Thời gian qua, dư luận rất đồng tình với các biện pháp của Đảng và Nhà nước ta trong đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, trong đó, về nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Triển khai đồng bộ, có hiệu quả quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, bảo đảm đúng pháp luật. 

Theo tôi, cùng với thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đảng và Nhà nước cần tiếp tục thực hiện chặt chẽ, hiệu quả về kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo. Cùng với đó, chú trọng nâng cao vai trò, phát huy tính tích cực, chủ động và phối hợp của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân, doanh nghiệp, báo chí trong giám sát, phản biện, kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Tham nhũng thường do người có chức vụ, quyền hạn gây ra, do đó Đảng cần làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược phải là những người được chọn lựa kỹ càng. Họ phải là những người tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, uy tín, là đầu tàu trong việc thực hiện tự phê bình và phê bình, là tấm gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bởi có như vậy, chúng ta mới giữ vững và phát huy được những thành quả trong cuộc đấu tranh chống giặc “nội xâm” đã đạt được, từ đó tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi mối nguy hại đang hiện diện này.

NGUYỄN XUÂN LONG

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội