Chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ cho nông thôn, miền núi

Thứ Hai, 16-11-2020, 04:35

Tại TP Bắc Giang, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) phối hợp UBND tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH và CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025".

Qua 5 năm triển khai thực hiện, chương trình đã chuyển giao được 2.126 lượt công nghệ; làm chủ được công nghệ sản xuất một số giống sạch bệnh, thay thế giống nhập khẩu; đào tạo được 3.520 kỹ thuật viên cơ sở và hơn 1.800 cán bộ quản lý KH và CN ở địa phương; tập huấn 78.610 lượt nông dân tiếp nhận và làm chủ được công nghệ. Hầu hết các dự án đều đưa lại hiệu quả kinh tế cho tổ chức chủ trì.

Bộ KH và CN cho biết, thời gian tới, cần bổ sung, chỉnh sửa hành lang pháp lý để thực hiện chương trình thuận lợi; các tổ chức chủ trì dự án cần huy động nguồn lực đối ứng cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước để triển khai thành công các dự án và có kế hoạch nhân rộng các mô hình.

PV