Hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số

Thứ Hai, 10-02-2020, 05:25

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT và DL) vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phục dựng lễ hội các dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020.

Cụ thể, trong năm 2020, Bộ hỗ trợ phục dựng, bảo tồn các lễ hội truyền thống: dân tộc Lào (tỉnh Ðiện Biên); dân tộc La Chí, huyện Quang Bình và dân tộc Nùng, huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang); dân tộc Thái (tỉnh Yên Bái); dân tộc Si La (tỉnh Lai Châu); dân tộc Gia Rai (tỉnh Kon Tum) và lễ hội truyền thống tỉnh Bình Phước. Bộ VHTT và DL đề nghị Sở VH, TT và DL, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh khảo sát, lựa chọn, lập hồ sơ khoa học về lễ hội được bảo tồn phục dựng để tổng hợp trước ngày 20-2. Các tỉnh cần chú trọng phục dựng lễ hội truyền thống giàu bản sắc nhằm phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, lồng ghép đưa các yếu tố văn hóa mới tiến bộ góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

PV