Thi đua là yêu nước

Thứ Sáu, 08-06-2018, 14:22

Trong những ngày này, cả nước ta đang tưng bừng, phấn khởi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hướng tới những việc làm ích nước, lợi dân.

Cùng với thời gian, tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” đã trở thành lời hiệu triệu thúc giục toàn Đảng, toàn dân nỗ lực lao động, học tập, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, làm nên những chiến công chói lọi, kết thúc hai cuộc kháng chiến, cứu nước vĩ đại kéo dài 30 năm giành độc lập dân tộc, thu non sông về một mối, cả nước bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hòa bình, thống nhất.

Cũng với tinh thần thi đua ái quốc ấy, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, tạo thế và lực để đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Càng suy ngẫm lời dạy của Bác cách đây 70 năm, chúng ta càng thấm thía khi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn, trở lực do “thù trong”, “giặc ngoài”.

“Thù trong” ấy chính là giặc nội xâm, là nạn tham nhũng, quan liêu, cửa quyền của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tha hóa, biến chất. Họ đã không còn giữ được ngọn lửa đam mê cống hiến vì nước vì dân mà chỉ chăm lo mưu cầu lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, ích kỷ, hẹp hòi. Họ sớm tự mãn với chính mình, bê trễ công việc, chỉ quen hưởng thụ, xa rời dân, dẫn tới tìm mọi cách trục lợi, vơ vét tài sản của Nhà nước, hạnh họe dân, làm người dân suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, khiến nước ta ngày càng tụt hậu xa hơn về kinh tế, ảnh hưởng tới sự tồn vong của chế độ.

“Giặc ngoài” chính là mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách phá hoại những thành quả của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà biết bao thế hệ đã hy sinh máu xương, công sức mới gây dựng được như ngày nay.

Nhận thức được những nguy cơ ấy, việc Đảng ta ban hành Nghị quyết số 26 về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đúng vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện quyết tâm cao độ giải quyết dứt điểm các vấn đề bất cập, tồn đọng về công tác cán bộ thời gian qua, để xây dựng được đội ngũ cán bộ có thực tâm, thực tài, dám cống hiến, hy sinh vì lẽ phải, vì sự phát triển trường tồn của dân tộc. Đội ngũ cán bộ ấy phải có trình độ tri thức cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng và trên hết, cao hơn hết là phải có tình yêu nước, yêu đồng bào nồng nàn, sâu sắc. Một đội ngũ cán bộ phải có khát vọng, hoài bão đưa đất nước, dân tộc tiến lên chinh phục những đỉnh cao mới về trí tuệ, văn minh, sánh vai các cường quốc năm châu như Bác Hồ sinh thời hằng mong muốn. Nói nôm na, đội ngũ cán bộ ấy phải biết xấu hổ trước những hành vi tham nhũng, biết căm phẫn trước những hành động hại nước, hại dân, biết trăn trở trước những bức xúc của nhân dân.

Đó cũng là biểu hiện sinh động nhất, cụ thể nhất, thiết thực nhất của hành động thi đua là yêu nước trong tình hình mới!

THANH PHƯƠNG