Đảng và những mùa xuân

Thứ Bảy, 26-01-2019, 16:30

Xuân Kỷ Hợi đang đến rất gần. Vui đón xuân mới 2019 đúng vào dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lòng mỗi chúng ta càng thêm tự hào, phấn khởi bởi dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng thuận của nhân dân, đất nước ta đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Thế và lực của đất nước ngày càng được củng cố vững chắc.

Chúng ta tự hào khi trong bối cảnh thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường, đất nước ta vẫn chung sức, đồng lòng đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong hơn 10 năm qua. An ninh, quốc phòng bảo đảm. Chủ quyền thiêng liêng lãnh thổ, lãnh hải được gìn giữ. Công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm. Công tác xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được phát huy. Cộng đồng quốc tế ngày càng khẳng định vai trò, uy tín và đóng góp quan trọng của Việt Nam trong quá trình hội nhập toàn cầu.

Cùng với những thành tựu mọi mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được thực hiện nghiêm. Những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, bất kể người đó là ai, giữ chức vụ gì. Công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Đảng phát động thời gian qua tiếp tục được toàn dân ủng hộ, tạo nên khí thế mới, động lực mới, phát huy tính tích cực, loại trừ những tiêu cực, nhũng nhiễu, góp phần đưa đất nước tiến lên phía trước.

Cách đây vừa tròn 50 năm, tại dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài viết quan trọng Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trên trang nhất Báo Nhân Dân. Người chỉ rõ: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ. Đó là một cách thiết thực để kỷ niệm ngày thành lập Đảng ta, Đảng vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân anh hùng của chúng ta”.

Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc lịch sử, điều đầu tiên Bác Hồ căn dặn, là nói về Đảng. Người dạy: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Vậy là đã 50 năm xuân qua, chúng ta không còn được nghe Bác Hồ đọc thơ chúc Tết đồng bào, đồng chí. Khắc ghi lời dạy của Người, các thế hệ người Việt Nam nguyện học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Người, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó cũng là nhiệm vụ thiêng liêng của Đảng ta, dân tộc ta. Để mỗi mùa xuân về, chúng ta nhìn nhận lại những gì đã làm được trong năm cũ, để có thêm quyết tâm, động lực và khí thế tiếp tục thực hiện trọn vẹn lời hứa với Bác.

THANH PHƯƠNG