Xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Thứ Tư, 16-09-2020, 04:30

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới như một văn kiện quan trọng đối với đất nước, với mỗi địa phương và với toàn Đảng, toàn dân ta.

Đối với mỗi đảng viên chúng tôi, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước như lời hiệu triệu, gửi gắm tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng đồng lòng, chung sức nỗ lực hướng tới tương lai tươi sáng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”... Trong đó, nhiệm vụ chính trị quan trọng hiện nay là chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Cán bộ, đảng viên chúng tôi rất tâm đắc với quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã xác định, nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Theo chúng tôi, các cấp ủy đảng cần xác định và tập trung cao cho công tác cán bộ - khâu đột phá chiến lược quan trọng. Theo đó, cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, chính quyền theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược, tính khả thi, năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa việc thực hiện các nghị quyết của Đảng trong từng giai đoạn phát triển của từng địa phương, đơn vị và cả nước. Trong đó, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải được quy hoạch, lựa chọn có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khát vọng, luôn tìm tòi đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đủ sức đảm đương nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong điều kiện phát triển mới. Cùng với đó, các cấp ủy đảng phải thực hiện được các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo môi trường, điều kiện cho cán bộ, đảng viên dưỡng đức, dưỡng liêm… Đồng thời, kiên quyết hơn nữa trong việc loại khỏi bộ máy những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, tham nhũng, tiêu cực, không còn uy tín, cản trở sự phát triển...

TÔ MINH (Phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng)