Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 5, TP Hồ Chí Minh:

Lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác

Thứ Ba, 02-02-2021, 01:40

Phóng viên (PV): Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đánh giá: Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Những kết quả của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến tích cực, sâu sắc trong nhận thức và hành động; trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ. Tại các quận, huyện trên địa bàn, việc học tập và làm theo Bác đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác của hầu hết tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và được quần chúng nhân dân hưởng ứng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đặc biệt, Chỉ thị 05-CT/TW đã tạo ra động lực, phát huy vai trò nêu gương, nhất là của các đồng chí cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Kết quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, từng bước ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện triển khai Chỉ thị 05-CT/TW luôn gắn liền với các chủ đề hằng năm của thành phố, trong các phong trào thi đua yêu nước. Chính vì thế, mỗi năm các gương điển hình, những cách làm mới, những mô hình hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác xuất hiện ngày càng nhiều hơn tại TP Hồ Chí Minh đã góp phần lan tỏa, nhân rộng những điều tốt đẹp, có ích trong xã hội, từng bước đẩy lùi những cái xấu, tiêu cực.

PV: Từ kết quả nêu trên, đồng chí cho biết cần làm gì để việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường: Trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng khẳng định “Công tác tư tưởng phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cải tạo những tư tưởng lạc hậu, đẩy lùi những sai trái...”. Muốn “xây” thành công, trước hết công tác tuyên truyền cần được chú trọng  đổi mới mạnh mẽ từ nội dung, đến hình thức làm sao để nâng cao hiệu quả, thiết thực. Vì thế, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải tiếp tục được đẩy mạnh, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong mỗi tổ chức đảng, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cần đổi mới và triển khai đồng bộ các hình thức học tập và làm theo, gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Để việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất, trở thành việc làm thường ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, cần tiếp tục kiên trì việc thực hiện và phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu tại từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của nhân dân đối với việc thực hiện nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt. Những cách làm hay, mô hình thiết thực, hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cần tiếp tục được lan tỏa, nhân rộng trong các tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên biểu dương và nhân rộng các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người để mỗi điển hình thật sự có “sức sống” tại từng cơ quan, địa phương và đơn vị, trở thành những “hạt nhân” lan tỏa những giá trị tốt đẹp, qua đó tạo động lực để phát triển thành phố nói riêng và đất nước nói chung.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí.

VÕ MẠNH HẢO (Thực hiện)