Cà Mau hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở

Thứ Ba, 14-07-2020, 16:30
Đại hội điểm xã Phú Hưng (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy.

Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở ở Cà Mau diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định của cấp trên, cơ bản đạt yêu cầu, tiến độ theo kế hoạch…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, đến ngày 14-7, tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở với 662 tổ chức cơ sở đảng, đạt 100%.

Các tổ chức cơ sở đảng đại hội thực hiện đủ bốn nội dung. Trong đó, tổng số cấp ủy viên khóa mới được bầu là 2.677 đồng chí; ban thường vụ có 723 đồng chí; bí thư 651 đồng chí, phó bí thư 298 đồng chí. Về cơ cấu, cán bộ nữ 456 người, chiếm tỷ lệ khoảng 17%; tuổi trẻ (dưới 35 tuổi) 336 người, chiếm khoảng 12,5%; dân tộc thiểu số 16, chiếm khoảng 0,6%.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, việc tổ chức đại hội cơ sở diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng quy định và các hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương và cơ bản đạt yêu cầu, tiến độ theo kế hoạch. Trong đó, văn kiện đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung sát thực tế, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cấp ủy trong quá trình chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bám chặt định hướng nghị quyết của cấp ủy cấp trên và có tính khả thi cao.

Việc lấy ý kiến đóng góp văn kiện được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp rất thiết thực với tinh thần dân chủ, thẳng thắn. Hầu hết các ý kiến nhất trí cao với nội dung các báo cáo, văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp, dự thảo văn kiện của cấp trên trực tiếp, đặc biệt là Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, dân chủ, nội dung thể hiện tính chiến đấu, tính tổng kết cao.

Tuy nhiên, nhìn lại công tác Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đúc kết: Công tác nhân sự cấp ủy cơ sở một số nơi chưa bảo đảm tỷ lệ trẻ tuổi, tỷ lệ nữ; số cấp ủy viên đủ điều kiện tái cử khá nhiều, nên việc đổi mới không dưới 1/3 cấp ủy viên so đầu nhiệm kỳ còn khó khăn.

Một số nơi, cấp ủy chưa tập trung nắm chặt tình hình, giải quyết dứt điểm những vấn đề đặt ra có liên quan nhân sự cấp ủy trước đại hội, nên kết quả bầu cử một số vị trí không đúng dự kiến hoặc tỷ lệ tín nhiệm cán bộ chủ chốt không cao, dẫn đến tỷ lệ cấp ủy của một số nơi cơ cấu không bảo đảm yêu cầu…

HỮU TÙNG