Phân bổ gần 15 tỷ đồng hỗ trợ dân tộc Chứt

Thứ Tư, 23-09-2020, 01:57

Thực hiện Quyết định số 2086/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số (DTTS) rất ít người giai đoạn 2016-2025, UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vừa phân bổ gần 15 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Chứt.

Theo đó, từ tháng 9 đến tháng 11-2020, huyện Minh Hóa hỗ trợ giống cây, con; mua sắm thiết bị nhà văn hóa thôn, bản; tập huấn phát triển kinh tế; tổ chức cho cán bộ thôn, bản tham quan học tập kinh nghiệm thực hiện mô hình ở các tỉnh bạn. Ðề án được thực hiện tại 194 thôn, bản nơi sinh sống tập trung các DTTS rất ít người thuộc 12 tỉnh trong cả nước. Riêng ở huyện Minh Hóa có 1.310 hộ dân tộc Chứt được hỗ trợ từ Ðề án.

Hoàng Phúc