Không để cuộc sống người dân bị xáo trộn

Thứ Hai, 03-06-2019, 20:14
Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2019-2021.

Nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; phù hợp khả năng quản lý của chính quyền cơ sở. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Một trong những yêu cầu quan trọng là không được gây xáo trộn lớn, bảo đảm ổn định chính trị và tránh ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân.

Dự kiến, trong năm 2019, thành phố sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 25-5-2016 (cấp phường có diện tích không dưới 5,5 km2 và dân số phải đạt ít nhất là 15.000 người).

Theo đó, toàn thành phố có 16 đơn vị cấp phường phải sáp nhập. Năm 2020 sẽ tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp. Tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp. Năm 2021 sẽ tổ chức bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp. Tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau khi kiện toàn.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của người dân. Việc sắp xếp này cần phải làm nhanh hơn khi bộ máy hành chính cấp xã, phường trên địa bàn thành phố đang tồn tại nhiều nghịch lý, có phường chỉ năm đến bảy ngàn dân, nhưng cũng có phường như Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân lên đến hơn 160 ngàn dân, trong khi cơ cấu bộ máy lại như nhau…

Điều người dân quan tâm nhất là làm sao việc sáp nhập không ảnh hưởng cuộc sống của người dân; việc sáp nhập phải phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Cùng với đó, khi sáp nhập sẽ có một bộ phận cán bộ, công chức dôi dư, cần phải tính toán các phương án giải quyết thỏa đáng về chế độ, chính sách.

Mục tiêu của việc sáp nhập đang được tính toán theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Qua việc sắp xếp, sáp nhập này sẽ chọn được những cán bộ, công chức đáp ứng tốt nhất yêu cầu của nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao. Tuy nhiên, cần phải tính tới yếu tố đặc thù, bảo đảm sự kế thừa, ổn định, phát triển, tạo thuận lợi trong hoạt động quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; tránh sắp xếp một cách cơ học, máy móc…

VŨ NGUYÊN